Banhu Gaohu Erhu Zhonghu Gehu & Bass Gehu Zheng Yangqin Liuyeqin Pipa Ruan Sanxian Dizi Xiao Sheng Guan Suona Flower Drum Chinese Woodblock Gong Cymbals 媩