±d¼Ö¤Î¤å¤Æ¨Æ°È¸p - Àô¹Ò³ø§i 2007
­»´ä«~µP§Î¶H - ¨È¬w°ê»Ú³£·|
GovHK ­»´ä¬F©²¤@¯¸³q²Å骩English ·j´M ºô­¶«ü«n Ápµ¸§Ú­Ì
* 環境報告 2007
Àô¹Ò³ø§i 2007
²Ä¤@³¹ - ²¤¶©MºÞ¨î¤H­û¥D­n¾³dª¬ªp
²Ä¤G³¹ - Àô¹Ò¥Ø¼Ð©M¤è°w
²Ä¤T³¹ - Àô¹ÒºÞ²z¡B¤u§@ªí²{¤ÀªR©M«ü¼Ð¡þ¨½µ{¸O
²Ä¥|³¹ - ½l³y¬ü¦n±N¨Ó
ªþ¥ó
ªð¦^±d¤å¸p
*
*
附件
 

附件I | 附件II | 附件III

二零零七年大型植樹計劃摘要

地區

樹木

灌木

年生植物

總數

中西區

97

44 928

62 558

107 583

灣仔

61

42 624

29 800

72 485

東區

768

148 626

70 437

219 831

南區

153

99 418

43 720

143 291

深水

517

105 544

11 150

117 211

油尖旺

91

100 280

43 066

143 437

九龍城

95

161 719

15 360

177 174

黃大仙

654

173 499

23 213

197 366

觀塘

430

184 508

12 856

197 794

離島

196

130 700

15 520

146 416

屯門

836

150 565

27 457

178 858

元朗

916

154 472

16 800

172 188

葵青

210

114 539

2 700

117 449

荃灣

62

73 878

22 929

96 869

北區

275

404 351

60 991

465 617

大埔

907

124 818

10 807

136 532

沙田

3 403

412 101

55 418

470 922

西貢

1 108

221 218

42 788

265 114

 

10 779

2 847 788

567 570

3 426 137


 
 
2008| 重要告示 | 私隱政策 修訂日期: 2016年10月19日